REGULAMIN- ROBINSONADA 2024 r.

 

1. Organizator
Organizatorem Robinsonady jest Radosław Bielecki, ul. Gołębia 1/5, 87-100 Toruń, NIP: 8741750187, REGON: 521276010 (dalej jako: Organizator).

2. Robinsonada- eventy
Robinsonada to event rowerowy o charakterze gravelowo-przełajowym.
W 2024 r odbędzie się:
- Robinsonada Mazowiecka- 20.07.2024 r. - 23.07.2024 r.

- Robinsonada Kujawsko-Pomorska- 10.08.2024 r. - 13.08.2024 r.

- Robinsonada Łódzka- 7.09.2024-10.09.2024 r.

3. Charakter prawny Robinsonady
Robinsonada:
a. nie ma charakteru imprezy sportowej o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
b. nie jest wydarzeniem powodującym utrudnienia ruchu czy wymagającym korzystania z drogi w sposób szczególny, w szczególności w rozumieniu:
i. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej jako: Prawo o ruchu drogowym);
ii. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Termin startu

a. Start Robinsonady Mazowieckiej 2024 zaplanowany jest na sobotę 20 lipca 2024 r. (trasa biała, zielona i pomarańczowa) oraz na niedzielę 21 lipca 2024 r. (trasa błękitna).

b. Start Robinsonady Kujawsko-Pomorskiej 2024 zaplanowany jest na sobotę 10 sierpnia 2024 r. (trasa biała, zielona i pomarańczowa) oraz na niedzielę 11 sierpnia 2024 r. (trasa błękitna).

c. Start Robinsonady Łódzkiej 2024 zaplanowany jest na sobotę 7 września 2024 r.  (trasa biała, zielona i pomarańczowa) oraz na niedzielę 8 września 2024 r. (trasa błękitna).

5. Miejsce startu i mety
a. Start i meta Robinsonady Mazowieckiej 2024: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa.

b. Start i meta w Robinsonady Kujawsko-Pomorskiej 2024: Uniwersyteckie Centrum Sportowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. św. Józefa 17, 87-100 Toruń.
c. Start i meta w Robinsonady Łódzkiej 2024: Hala Sportowa Małachowskiego MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7, 90-161 Łódź.
d. Organizator może wyznaczyć miejsce startu i mety w odległości ok. 15 km od granic administracyjnych w/w miast.
e. Dokładne miejsca startu i mety Robinsonady 2024 zostaną podane w późniejszym terminie.

6. Trasy – długość oraz jej przestrzeganie przez Uczestników
a. Uczestnik Robinsonady 2024 wybiera jedną z dostępnych tras- trasę pomarańczową, zieloną,  białą albo błękitną. 

b. Trasa pomarańczowa Robinsonady 2024 wynosić będzie około 500 km (+/- 35 km).
c. Trasa zielona Robinsonady 2024 wynosić będzie około 250 km (+/- 25 km).
d. Trasa biała Robinsonady 2024 wynosić będzie około 150 km (+/- 20 km).
e. Trasa błękitna Robinsonady 2024 wynosić będzie około 80 km (+/- 15 km).
f. Trasy zostaną udostępnione przez Organizatora w formacie GPS Exchange (plik GPX).
g. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji we wskazanych powyżej trasach.
h. Trasy nie będą oznakowane ani zabezpieczone przez Organizatora.
i. Przebieg tras nie będzie związany z częściowym ani całkowitym ograniczeniem ruchu drogowego.
j Uczestnik zobowiązuje się do osobistego śledzenia wyznaczonej przez Organizatora trasy oraz do poruszania się wzdłuż niej. Celem jej przestrzegania / pokonania Organizator rekomenduje Uczestnikowi wyposażenie się w urządzenie elektroniczne, do którego będzie mógł on zaimportować trasę udostępnioną przez Organizatora w formie pliku GPX.
k. W sytuacji, w której Uczestnik zmuszony będzie zjechać z trasy z jakiegokolwiek powodu, celem kontynuowania swojego udziału w Robinsonadzie zobowiązany jest on do powrotu na nią dokładnie w tym samym miejscu, w którym z niej zjechał. W przeciwnym wypadku, w szczególności w sytuacji ominięcia któregokolwiek odcinka wyznaczonej przez Organizatora trasy, zastrzega on sobie możliwość dyskwalifikacji takiego Uczestnika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których ominięcie danego odcinka wyznaczonej przez Organizatora trasy wymuszone będzie sytuacją losową wywołaną przez osobę trzecią lub siłę wyższą, która to sytuacja uniemożliwi Uczestnikowi jazdę po danym odcinku. Każdorazowo jednak Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o takiej sytuacji najpóźniej do 8h po zaistnieniu takiej sytuacji, a także do powrotu na wyznaczoną trasę w najbliższym możliwie miejscu.
l. Jeśli wytyczona trasa będzie nieprzejezdna (np. ogrodzenia, zalania, zwalone drzewa) należy bezpiecznie ominąć przeszkody i jak najszybciej powrócić na trasę Robinsonady. Uzasadnione siłą wyższą objazdy będą uznane przez Organizatora.
m. Uczestnik sam podejmuje decyzję o sposobie rozdysponowania swoich sił i możliwości na pokonanie trasy w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasu, dotyczy to głównie ilości i czasu trwania postojów, odpoczynków, noclegów, przerw. Uczestnik sam dokonuje dostosowania odległości trasy do limitu czasu na jej pokonanie (o którym mowa w pkt. 7) oraz do swoich sił, możliwości, kondycji, stanu zdrowia, warunków atmosferycznych, pory dnia i innych czynników zewnętrznych.
n. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz Organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
o. Uczestnik ma możliwość zmiany dystansu w miarę wolnych miejsc do dnia 30 czerwca 2024 r. za zgodą Organizatora.

 

7. Limit czasu
Organizator wyznacza na pokonanie wskazanych powyżej tras Robinsonady 2024 limit czasu netto w wymiarze:
- trasa pomarańczowa: 75 godzin,
- trasa zielona: 35 godzin,
- trasa biała: 24 godziny,
-trasa błękitna: 12 godzin. 

8. Zgłoszenie udziału - główne zasady i warunki uczestnictwa
a. Celem wzięcia udziału w Robinsonadzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.robinsonada.com.pl (dalej jako: strona www) oraz uiścić opłatę startową, o której mowa w pkt. 9.
b. Po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego nastąpi automatyczne przekierowanie do dokonania płatności w systemie płatności on-line.
c. Warunkiem zamieszczenia osoby zgłaszającej swój udział na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej.
d. Przy odbiorze pakietu startowego, najpóźniej w dniu startu, Uczestnik zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podpisane Oświadczenie Uczestnika, które będzie dostępne do wglądu w Biurze Zawodów. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na start takiego Uczestnika.
e. Uczestnikiem może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18. rok życia. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Robinsonadzie po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody Opiekuna prawnego w formie podpisanego oświadczenia znajdującego się pod poniższym linkiem: https://robinsonada.com.pl/oswiadczenie-opiekuna-prawnego/. 
f. Każda osoba zgłaszając swój udział w Robinsonadzie oświadcza, iż jest świadoma konieczności wcześniejszego fizycznego przygotowania się oraz że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu wydarzeniu.
g. Uczestnik bierze udział w Robinsonadzie wyłącznie na własną odpowiedzialność, ryzyko, rachunek i koszt.
h. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie w związku z udziałem w Robinsonadzie - sobie i osobom trzecim.

9. Opłata startowa
a. Koszt uczestnictwa w Robinsonadzie 2024 zarówno w województwie mazowieckim, w województwie kujawsko-pomorskim, jak i województwie łódzkim wynosi:

- trasa błękitna:
w zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:

- do 31.03.2024 r. - wynosi 259 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 299 zł;
- od 01.04.2024 r. - wynosi 279 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 319 zł;

- trasa biała:
w zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:
- od 15.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - wynosi 239 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 279zł;
- od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - wynosi 279 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 319 zł;
- od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r. - wynosi 299 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 339 zł;
- od 01.06.2024 r. - wynosi 319 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 359 zł;

- trasa zielona:
w zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:
- od 15.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - wynosi 259 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 299 zł;
- od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - wynosi 299 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 339 zł;
- od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r. - wynosi 319 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 339 zł;
- od 01.06.2024 r. - wynosi 339 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 379 zł;

- trasa pomarańczowa:
w zależności od daty dokonania płatności za pakiet startowy:
- od 15.10.2023 r. do 31.12.2023 r. - wynosi 279 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 319 zł;
- od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r. - wynosi 319 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej: 359 zł;
- od 01.04.2024 r. do 31.05.2024 r. - wynosi 339 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 379 zł;
- od 01.06.2024 r. - wynosi 359 zł, a przy wyborze koszulki okolicznościowej - 399 zł.

b. Opłatę startową należy uiścić po dokonaniu zgłoszenia (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego).
c. Uiszczenie opłaty startowej stanowi warunek skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Robinsonadzie.
Warunkiem zamieszczenia osoby zgłaszającej swój udział na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej, o której mowa w pkt. 9. Decyduje kolejność dokonywania wpłat.

Gwarancją otrzymania przez Uczestnika świadczeń Organizatora wskazanych w pkt. 13. jest dokonanie opłaty startowej:
- dla Robinsonady Mazowieckiej najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.;

- dla Robinsonady Kujawsko-Pomorskiej najpóźniej do 24 lipca 2024 r.

- dla Robinsonady Łódzkiej najpóźniej do 15 sierpnia 2024 r.

Jest to spowodowane w szczególności czasem realizacji zamówień przez podmioty trzecie.

Opłaty startowej można dokonywać do wykorzystania limitu miejsc.

d. Uczestnik biorący udział w dwóch lub trzech Robinsonadach 2024 ma prawo do skorzystania z poniższych kodów rabatowych:

- udział w drugiej Robinsonadzie 2024- kod rabatowy: ROBINSON MASTER- 10% 

- udział w trzeciej Robinsonadzie 2024- ROBINSON SUPERIOR- 15%

e. Opłaty startowe dokonywane są głownie poprzez system płatności on-line. Jednakże Organizator dopuszcza również bezpośrednią płatność na wskazany rachunek bankowy. 
f. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny. W takim przypadku istnieje możliwość przepisania uczestnictwa na poczet kolejnej wybranej edycji Robinsonady lub zwrot opłaty startowej zgodnie z poniższą tabelą. 
Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres: biuro@robinsonada.com.pl
Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
- rezygnacja do dnia 31.12.2023 r. –zwrot 100% opłaty startowej;
- rezygnacja do dnia 31.03.2024 r. –zwrot 80% opłaty startowej;
- rezygnacja do dnia 31.05.2024 r. –zwrot 50% opłaty startowej;
- rezygnacja po 31.05.2024 r. – opłata startowa nie jest zwracana
Zwrot kwoty nastąpi na wskazany przez Uczestnika  rachunek bankowy. 
Zwroty nastąpią w terminie do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ultramaratonu w przypadku zadziałania siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od niego. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrotu całości lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
W przypadku odwołania ultramaratonu z winy Organizatora, zobowiązuje się on do zwrotu całości
lub części opłaty startowej (w zależności od kosztów organizacyjnych poniesionych do momentu odwołania maratonu).
W przypadku odwołania ultramaratonu, Organizator może zaoferować udział w ultramaratonie w innym terminie.

10. Przeniesienie zgłoszenia uczestnictwa na inną osobę
Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.
Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą elektroniczną na adres: biuro@robinsonada.com.pl
Przeniesieniu miejsca na liście startowej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 50 złotych poprzez przelew bankowy na konto wskazane przez Organizatora. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie na wskazanego zawodnika.

11. Listy startowe
Dane osobowe Uczestnika (jego imię, nazwisko, wiek / rok urodzenia, płeć, miejscowość oraz numer startowy) zostaną opublikowane na stronie www na liście uczestników.

12. Klasyfikacja Uczestników i listy z wynikami
a. Uczestnicy każdej z tras zostaną sklasyfikowani (ich wyniki zostaną opublikowane na stronie www).
b. Organizator opublikuje wyniki na stronie www niezwłocznie po weryfikacji zapisów ze zwróconych mu przez Uczestników trackerów bądź z innych nośników/środków weryfikujących jazdę wzdłuż wyznaczonej przez Organizatora trasy.
c. Dane osobowe Uczestnika (jego imię, nazwisko, wiek / rok urodzenia, płeć, miejscowość, czas netto, osiągnięta pozycja w danej kategorii oraz numer startowy) zostaną opublikowane na stronie www na liście z wynikami.

13. Świadczenia Organizatora
a. Każda osoba, która zgłosi swój udział, uiści opłatę startową i pojawi się w Biurze Zawodów we wskazanym przez Organizatora terminie celem odebrania pakietu startowego, w jego ramach otrzyma:
i. numer startowy;
ii. okolicznościową koszulkę- za dodatkową opłatą;
iii. elektroniczny pomiar czasu (tracker, tj. urządzenie lokalizacyjne GPS - dalej jako: tracker; podlega on zwrotowi do Organizatora na zasadach i w terminie określonych niniejszym Regulaminem) – bądź inny nośnik / środek weryfikujący jazdę Uczestnika wzdłuż trasy wyznaczonej przez Organizatora;
iv. możliwość śledzenia Uczestnika na stronie www;
z zastrzeżeniem pkt. 9c.
b. Każdy Uczestnik, który ukończy trasę w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasu, na mecie, poza wskazanym powyżej pakietem startowym, dodatkowo otrzyma:
i. okolicznościowy medal;
ii. ciepły posiłek
z zastrzeżeniem pkt. 9c.
c. W przypadku pozyskania wsparcia Sponsorów lub/i Partnerów Organizator wskazuje, iż istnieje możliwość poszerzenia jego świadczeń na rzecz Uczestników.

14. Zasady startu Uczestników
a. Co do zasady, Organizator przewiduje następujące zasady startu Uczestników (z zastrzeżeniem ich ewentualnej modyfikacji celem dostosowania do stanu prawnego obowiązującego w dacie startu Robinsonady 2024): Uczestnicy startować będą w maksymalnie 15-osobowych grupach w odstępach czasu co 5 minut, poczynając od godziny 6.00. Powyższe jest niezbędne celem dołożenia przez Organizatora należytej staranności, ażeby Uczestnicy Robinsonady startując nie utworzyli zorganizowanej kolumny pojazdów, tj. rowerów w znaczeniu nadanym przez art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Prawa o ruchu drogowym.
b. Podział Uczestników na poszczególne grupy oraz dokładna godzina startu każdej z grupy zostanie opublikowana na stronie www najpóźniej 5 dni przed startem poszczególnego wydarzenia.
c. W przypadku utrzymania w dacie startu Robinsonady 2023 powszechnie obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 bądź mających swoje źródło w innej sile wyższej, wojnie lub stanie wojennym, Organizator podejmie działania mające na celu dostosowaniu się do tychże obostrzeń.
d. W sytuacji, w której termin Robinsonady pokrywałby się z okresem, w którym w związku z sytuacją wywołaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zagrożeniami zachorowań na COVID-19, na terenie kraju obowiązywać będą wprowadzone przepisami powszechnie obowiązującego prawa obostrzenia / wytyczne w zakresie organizacji i przebiegu wydarzeń, do których kwalifikować się będzie Robinsonada, Organizator dostosuje do tychże regulacji zasady startu Uczestników oraz pozostałe kwestie organizacyjne związane z Robinsonadą. Jednocześnie, każdy Uczestnik zobowiązany będzie również do przestrzegania tychże powszechnie obowiązujących obostrzeń / wytycznych.
e. W szczególności w tym zakresie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

15. Weryfikacja jazdy wzdłuż trasy wyznaczonej przez Organizatora / śledzenie Uczestników
a. Organizator podczas trwania Robinsonady będzie weryfikował czy Uczestnicy poruszają się wzdłuż wyznaczonej przez niego trasy. Weryfikacja nastąpi poprzez analizę zapisu danych z trackerów przekazanych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi przy odbiorze pakietu startowego bądź poprzez analizę danych z innego nośnika / środka niż tracker.
b. Organizator umożliwia na stronie www śledzenie Uczestników na żywo podczas całego czasu trwania Robinsonady poprzez podgląd trasy i miejsca aktualnego przebywania danego Uczestnika. W tym celu dane osobowe Uczestnika (jego imię, nazwisko oraz numer startowy) zostaną udostępnione na stronie www.
c. Organizator zastrzega sobie możliwość zapisu i weryfikacji jazdy Uczestników wzdłuż wyznaczonej przez niego trasy za pomocą innego nośnika / środka niż tracker.

16. Zasady korzystania z trackerów (urządzeń lokalizacyjnych GPS)
W przypadku weryfikacji jazdy Uczestników wzdłuż trasy wyznaczonej przez Organizatora za pomocą trackerów obowiązywać będą następujące zasady:
a. każdy Uczestnik zobowiązany jest do dbałości i utrzymania we właściwym stanie użytkowym (odpowiedni poziom naładowania) udostępnionego mu przez Organizatora w pakiecie startowym trackera. Może to nastąpić w szczególności za pośrednictwem ładowania tego urządzenia podczas postojów / noclegów, a także w trakcie jazdy - przy użyciu np. powerbanka.
b. w sytuacji, w której Uczestnik nie dochowa należytej staranności celem powyższego, w konsekwencji czego Organizator nie będzie miał możliwości zweryfikowania jazdy przez niego wzdłuż wyznaczonej przez siebie trasy, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji takiego Uczestnika wraz z poczynieniem stosownej adnotacji na opublikowanej na stronie www liście z wynikami.
c. Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi trackera w stanie niepogorszonym w terminie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. W sytuacji, w której Uczestnik nie zwróci Organizatorowi trackera lub zwróci uszkodzony tracker, Organizator uprawniony jest do dochodzenia od takiego Uczestnika zwrotu równowartości szkody wyrządzonej taką sytuacją na zasadach ogólnych, w tym na drodze sądowej, w szczególności w przypadku odmowy przez Uczestnika polubownego rozwiązania sytuacji lub w przypadku niepodjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek czynności zmierzających do polubownego rozwiązania sytuacji.

17. Zasady poruszania się Uczestników po wyznaczonej przez Organizatora trasie
a. Każdy Uczestnik, poruszając się po wyznaczonej przez Organizatora trasie, zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków nałożonych na uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych uregulowanych w Prawie o ruchu drogowym, ze szczególnych uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 5 w zw. z art. 6 i art. 7 tejże ustawy. W konsekwencji, każdy Uczestnik (jako Uczestnik Robinsonady, ale przede wszystkim uczestnik ruchu drogowego) zobowiązany jest do dostosowania się w pierwszej kolejności do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub osoby uprawnione do jego kontroli, a także do sygnałów świetlnych oraz pionowych i poziomych znaków drogowych.
b. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej przez Organizatora trasie w sposób, który nie doprowadzi do sytuacji, w której dojdzie do utworzenia się z danej grupy Uczestników zorganizowanej kolumny pojazdów (rowerów) - w rozumieniu art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, tj. Uczestnik zobowiązany jest nie doprowadzić do sytuacji, w której jadąca grupa Uczestników utworzy zorganizowaną kolumnę pojazdów (rowerów) Uczestników, która przekroczy 15 rowerów, a także zobowiązany jest nie doprowadzić do sytuacji, w której odległość pomiędzy ewentualnymi zorganizowanymi kolumnami pojazdów (rowerów) Uczestników będzie mniejsza niż 200 m.
c. Każdy Uczestnik obowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności na trasie wymaganej od każdego uczestnika ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego.
d. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą karane dożywotnią dyskwalifikacją w Robinsonadzie.
e. Ewentualne naprawy lub usunięcia usterek technicznych w rowerze powinny być dokonywane również z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
f. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych i szczególnych zadach przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami dla ruchu pojazdów (rowerów), w szczególności: art. 16 (zasady ogólne - obowiązki kierującego pojazdem), art. 17 - 18 (włączanie się do ruchu), art. 19 - 20 (prędkość i hamowanie), art. 22 (zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu - zasady ogólne), art. 23 (wymijanie), art. 24 (wyprzedzanie), art. 25 - 28 (przecinanie się kierunków ruchu), art. 29 - 30 (ostrzeganie oraz jazda w wa-runkach zmniejszonej przejrzystości powietrza), art. 32 (ruch pojazdów w kolumnie), art. 33 (kierowanie rowerem), art. 38 - 45 (porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - przepisy porządkowe), art. 46 - 50 (porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - zatrzymanie i postój), art. 51 - 52 (porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach - używanie świateł zewnętrznych) oraz art. 60 (ustawowe zakazy w zakresie używania pojazdu) Prawa o ruchu drogowym.
g. Nieprzestrzeganie powyższych zasad w sytuacjach określonych prawem stanowi przestępstwo lub wykroczenie w rozumieniu w szczególności przepisów karnych wskazanych w Prawie o ruchu drogowym.
h. Powyższe jest niezbędne celem dołożenia przez Organizatora należytej staranności, ażeby Uczestnicy Robinsonady startując, nie utworzyli zorganizowanej kolumny pojazdów, tj. rowerów w znaczeniu nadanym przez art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Prawa o ruchu drogowym, a także ażeby przestrzegane były powszechnie obowiązujące zasady uczestnictwa w ruchu drogowym.
i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez któregokolwiek z Uczestników powszechnie obowiązujących zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
j. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do innych Uczestników, jak i osób trzecich za jakiekolwiek niebezpieczne zdarzenia drogowe (głównie dot. zdarzeń mających definicję legalną oraz znaczenie potoczne, takich jak: stłuczka, kolizja drogowa, wypadek drogowy, karambol drogowy, katastrofa w ruchu), których sprawcą lub uczestnikiem będzie którykolwiek z Uczestników, zarówno na trasie Robinsonady, jak i podczas dojazdu Uczestnika na miejsce startu oraz powrotu z niego, a także za jakiekolwiek skutki takich zdarzeń, w tym za żadne szkody osobowe, rzeczowe ani majątkowe związane z powyższym. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia, Organizatorowi nie zostanie przypisana jakakolwiek odpowiedzialność za takie zachowanie się Uczestnika ani za jego skutki, w tym w szczególności Organizator nie zostanie obarczony odpowiedzialnością solidarną ani subsydiarną. Powyższe będzie niezależnie od tego czy zdarzenie zaistniało oraz czy szkoda wystąpiła wskutek zachowania się Uczestnika wywołanego jego winą umyślną (dot. zamiaru bezpośredniego oraz ewentualnego) czy winą nieumyślną (dot.: lekkomyślności i niedbalstwa).

18. Rower, nawierzchnia, sprzęt oraz strój Uczestników
a. Organizator dopuszcza do startu osoby poruszające się na każdym rodzaju roweru (w szczególności: gravel, przełajowy, górski, crossowy, trekkingowy, fatbike, MTB) z wyłączeniem rowerów z jakimkolwiek elektrycznym wspomaganiem.
b. Nawierzchnia trasy jest różnorodna- od szutrów, asfaltów po ścieżki leśne. Pierwotna nawierzchnia może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe (piach, błoto).
c. Organizator, z zastrzeżeniem powyższego wyłączenia, nie wprowadza innych ograniczeń w zakresie dodatkowego wyposażenia / akcesoriów rowerowych np. lemondka, chwyty rowerowe zintegrowane z rogami, owijki korkowe, tekstylne czy żelowe, pedały zatrzaskowe.
d. Organizator pozostawia Uczestnikowi dowolność w wyborze zarówno w zakresie obuwia (platformy/typu SPD), jak i samego stroju (spodenki rowerowe z wkładką żelową/piankową, stroje kolarskie jedno-/dwuczęściowe, rękawiczki, chusty wielofunkcyjne, opaski, rękawki i nogawki kompresyjne, kolarskie oku-lary przeciwsłoneczne/korekcyjne).
e. Wymaganym elementem stroju każdego Uczestnika jest kask (dowolność w wyborze kasku rowerowego dedykowanego dla danego stylu jazdy).
f. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny i funkcjonalność roweru oraz kasku.
g. W sytuacji, w której stan techniczny roweru bądź kask danego Uczestnika podawać będą w wątpliwość ich sprawność oraz funkcjonalność, Organizator zastrzega, iż start takiego Uczestnika odbędzie jest tylko i wyłącznie na odpowiedzialność, ryzyko, rachunek i koszt takiego Uczestnika.
h. Organizator zastrzega, iż może nie dopuścić do startu Uczestników, którzy pojawią się na starcie bez wymaganego kasku lub z rowerem niespełniającym powyższych wytycznych. W takiej sytuacji opłata startowa nie podlega zwrotowi.
i. Uczestnik, uwzględniając specyfikę trasy oraz obrany przez siebie sposób i zaplanowany czas jej pokonania, w tym mając na uwadze potencjalnie nieprzewidywalne warunki atmosferyczne, różnorodność nawierzchni trasy, konieczność zapewnienia widoczności na trasie oraz jej oświetlenia głównie przy jeździe po zmroku, sam podejmuje decyzję o wyposażeniu roweru oraz zabranym przez siebie ekwipunku, w szczególności w zakresie odzieży, części zapasowych do roweru, narzędzi, sprzętu biwakowo-turystycznego oraz elektronicznego (w tym w szczególności takiego, który umożliwi mu utrzymanie podczas całego czasu pokonywania przez niego trasy odpowiedniego poziomu naładowania trackera), a także pożywienia, suplementów diety, odżywek czy lekarstw.

19. Depozyt
a. Z uwagi na fakt, iż początek oraz koniec trasy wyznaczone zostały w tym samym miejscu, Organizator zapewnia możliwość depozytu dla Uczestników - zastrzegając sobie jednocześnie prawo do określenia wymiarów / wagi rzeczy pozostawianych w depozycie na czas trwania Robinsonady 2024.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy, niezależnie od ich wartości, pozostawione przez Uczestnika w depozycie. Pozostawienie przez Uczestnika rzeczy w depozycie następuje jedynie na jego ryzyko i jego odpowiedzialność.

20. Pozostawienie roweru
Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawienie, również w okolicach miejsca startu, przez Uczestnika roweru, jakiegokolwiek sprzętu, wyposażenia ekwipunku czy jakichkolwiek innych rzeczy danego Uczestnika. Takie pozostawienie rzeczy następuje na wyłączne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. Dotyczy to również pozostawienia na noc poprzedzającą datę startu.

21. Pozostałe zasady uczestnictwa w Robinsonadzie
Niezależnie od powyższego Uczestnik zobowiązuje się do:
a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
b. zapoznania się z Polityką Prywatności udostępnionej przez Organizatora na stronie www.

22. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
a. Organizator, Patroni, Partnerzy i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział w Robinsonadzie 2024 (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne, media społecznościowe). Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
b. Uczestnicy maratonu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) na Organizatora.

23. Pozostałe informacje organizacyjne
a. Warunkiem uczestnictwa w Robinsonadzie jest:
i. wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
ii. uiszczenie opłaty startowej;
iii. odbiór pakietu startowego w Biurze Robinsonady.
b. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Robinsonadzie po odbiorze pakietu startowego zobowiązany jest do:
i. niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora poprzez wysłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@robinsonada.com.pl (w informacji należy wskazać co najmniej swoje imię i nazwisko oraz numer startowy);
ii. niezwłocznego dostarczenia (w przeciągu 3 dni) Organizatorowi trackera, tj. jego zwrotu (osobiście w Biurze Robinsonady) lub przesyłką poleconą bądź przesyłką kurierską na adres wskazany przez Organizatora.
c. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ani nie zapewnia Uczestnikom na trasie żadnego wsparcia logistycznego, technicznego, technologicznego ani usługowego, w tym w zakresie wyżywienia, naprawy lub usunięcia usterek czy uszkodzeń roweru, zakwaterowania, noclegu, kosztów transportu, opieki medycznej, leczenia, ubezpieczenia NW i OC, z wyłączeniem wsparcia w zakresie ewentualnych problemów z trackerem lub innym nośnikiem/środkiem weryfikacji jazdy wzdłuż trasy wyznaczonej przez Organizatora. Z uwagi na survivalowy charakter Robinsonady, Uczestnik zobowiązany jest w swoim zakresie, na własny rachunek, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt zagwarantować sobie wszelkie zaplecze niezbędne do ukończenia przez niego trasy w wyznaczonym limicie czasu.
d. Uczestnik osobiście dokonuje oceny sytuacji swojego stanu zdrowia, stanu technicznego roweru oraz sytuacji na trasie, w szczególności z uwzględnieniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych, i wyłącznie na własną odpowiedzialność, ryzyko, rachunek i koszt w przypadku powzięcia jakichkolwiek ewentualnych wątpliwości co do słuszności kontynuowania swojego udziału w Robinsonadzie, podejmuje stosowną decyzję, ponosząc wszelkie jej konsekwencje. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki i konsekwencje podjętej przez Uczestnika decyzji, a Uczestnik podejmując konkretną decyzję jest świadomy, że za jej skutki nie może winić czy dochodzić jakiekolwiek odpowiedzialności od Organizatora. Jakakolwiek decyzja Uczestnika we wskazanych sytuacjach jest wyrazem jego woli, a w konsekwencji nie może ona stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora w przypadku ewentualnych negatywnych następstw dla Uczestnika lub osób trzecich.
e. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
f. Organizator rekomenduje Uczestnikom zadbanie o własne dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie NW i OC.
g. Organizator oświadcza, iż Robinsonada odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie stanowią podstawy do żądania zwrotu opłaty startowej.

 24. Informacje końcowe

a. Integralnymi elementami niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności udostępniona przez Organizatora na stronie www.
b. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
c. W zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników Organizator postępować będzie zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie www.
d. Uczestnik ma prawo zgłoszenia Organizatorowi reklamacji w zakresie związanym z Robinsonadą. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: biuro@robinsonada.com.pl Rozpatrzenie reklamacji, tj. udzielenie przez Organizatora informacji zwrotnej / odpowiedzi na nią, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
e. Robinsonada oraz wszystkie stworzone przez Organizatora utwory, w tym w szczególności trasy oraz wszelkie dokumenty (głównie: Regulamin, Polityka Prywatności czy Oświadczenie Uczestnika) stanowią utwór oryginalnego autorstwa Organizatora w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. stanowią przejaw twórczej działalności Organizatora o charakterze indywidualnym. W konsekwencji Organizatorowi przysługują niczym nieograniczone osobiste i majątkowe autorskie prawa do Robinsonady oraz do wszystkich innych utworów jego autorstwa powstałych w związku z Robinsonadą. Organizator wyraża zgodę na dalsze rozpowszechnianie treści objętych zakresem przedmiotowym jego utworów związanych z Robinsonadą jedynie w oparciu o reguły prawa cytatu, niezależnie od komercyjnego lub niekomercyjnego celu ewentualnego dalszego rozpowszechniania.
f. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad (w tym w szczególności terminu) organizacji Robinsonady, a także prawo do odwołania Robinsonady w przypadku zaistnienia wojny lub siły wyższej (w szczególności celem zastosowania się do / w wykonaniu rekomendacji / zaleceń / decyzji administracyjnych / aktów prawnych wydawanych przez stosowne / właściwe organy nadzorcze / organy kontroli / władze publiczne, w szczególności w rozumieniu art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.). Zmiana zasad organizacji Robinsonady w szczególności może uwzględniać wprowadzone w związku z sytuacją wywołaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zagrożeniami zachorowań na COVID-19 bądź inną siłą wyższą/wojną przepisami powszechnie obowiązującego prawa obostrzenia / wytyczne w zakresie organizacji i przebiegu wydarzeń, do których kwalifikować się będzie Robinsonada.
i. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości związanych z Robinsonadą oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w przypadku trudności w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego bądź uiszczeniu opłaty startowej należy skontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: biuro@robinsonada.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.