OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA ULTRAMARATONU ROWEROWEGO ROBINSONADA

 

Ja,  niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

zamieszkały/a   w........................................................................., ul. ........................................................................, nr.........................

PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

jako Opiekun Prawny Małoletniego......................................................................................................................., niniejszym:

  • oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Ultramaratonu Rowerowego Robinsonada, w tym z treścią oświadczenia składanego przed startem;
  • wyrażam zgodę na udział małoletniego w Ultramaratonie Rowerowym Robinsonada w dniu ;
  • wskazuję jako jego opiekuna na czas trwania imprezy Pana/Panią........................................................................................................... upoważniając do składania wszelkich oświadczeń i podejmowania wszelkich działań jakie okażą się niezbędne w związku z uczestnictwem małoletniego w wydarzeniu.

 

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu, podane przeze mnie dane są prawdziwe, a ponadto w pełni go akceptuję.

 

 

 

……………………………..

(Miejscowość)

 

        ……………………….

(Data)

 

                               ……………………………………………………….....................................................................................……………

(Czytelny podpis – imię oraz nazwisko)