Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w szczególności uczestnictwa i procesu rejestracji na Robinsonadę (w tym dokonanie płatności) oraz wskazuje, w jaki sposób przez organizatora Robinsonady, tj. przez Administratora, przetwarzane są Dane Osobowe Uczestnika.

 

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby fizycznej. Przykładowo mogą być nimi: imiona, nazwiska, PESEL, dane o lokalizacji, czynniki określające tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem, przetwarzanych w związku z Robinsonadą przez jej organizatora, danych osobowych w znaczeniu danym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/E (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako: RODO) jest Radosław Bielecki, ul. Gołębia 1/5, 87-100 Toruń NIP: 8741750187 (dalej i powyżej jako: Administrator).

 

 1. Uwagi ogólne

Każda osoba zgłaszająca się jako uczestnik Robinsonady (wypełniająca co najmniej formularz zgłoszeniowy) lub korzystająca z formularza kontaktowego wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z istotą danego formularza (wyrażenie zgody odbywa się każdorazowo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji / wypełniania formularza zgłoszeniowego oraz w trakcie wypełniania formularza kontaktowego – wyrażenie zgody nigdy nie jest dorozumiane czy automatycznie narzucone przez Administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia skorzystanie, z któregokolwiek ze wskazanych powyżej formularzy, a w przypadku pierwszego z nich – uniemożliwia wzięcie udziału w Robinsonadzie.

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz kontaktowy są udostępnione przez Administratora na stronie internetowej: www.robinsonada.com.pl

 

 

 1. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika

Administrator przetwarza Dane Osobowe Uczestnika zachowując następujące zasady: legalności, celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czasowości oraz integralności i poufności danych.

 

 1. Zakres posiadanych i przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika

Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika związany jest w szczególności z organizacją przez nią Robinsonady. W sytuacji, w której dana osoba zgłosi chęć uczestnictwa w Robinsonadzie (wypełni formularz zgłoszeniowy) lub skontaktuje się z Administratorem (wysyłając e-maila na dres: biuro@robinsonada.com.pl lub wypełni formularz kontaktowy), będzie on posiadał następuje informacje na temat tej osoby:

 1. imiona;
 2. nazwiska;
 3. data urodzenia;
 4. wiek / kategoria wiekowa;
 5. płeć;
 6. miejsce zamieszkania;
 7. adres korespondencyjny;
 8. kraj pochodzenia;
 9. adres e-mail;
 10. numer telefonu komórkowego;
 11. dane kontaktowe do wskazanych osób trzecich w nagłych wypadkach;
 12. udostępnione zdjęcie;
 13. wizerunek;
 14. orientacyjna lokalizacja ograniczona do miejscowości;
 15. adres IP urządzenia, z którego wypełniono formularz zgłoszeniowy, formularz kontaktowy lub wysłano e-maila do Administratora;
 16. informacje o używanym systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej;
 17. źródło, z którego nastąpiło przekierowanie do strony internetowej Administratora;
 18. czas spędzony na stronie internetowej Administratora;
 19. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 20. kliknięcia w poszczególne linki (hiperłącza);
 21. ewentualne zainteresowania określone na podstawie aktywności w Internecie;
 22. numer startowy;
 23. uzyskany przez wynik / czas na Robinsonadzie;
 24. numer rachunku bankowego;
 25. wszelkie inne dane osobowe przekazane Administratorowi.

(dalej i powyżej łącznie jako: Dane Osobowe Uczestnika).

Administrator każdorazowo określa dane niezbędne do świadczenia przez niego usług. Administrator może przetwarzać dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju i zakresu świadczonych przez niego usług.

 

 1. Sposób wejścia przez Administratora w posiadanie Danych Osobowych Uczestnika

Administrator wchodzi w posiadanie Danych Osobowych Uczestnika wskutek dobrowolnego przekazania przez niego tych informacji, tj. głównie poprzez aktywność w Internecie, w szczególności na stronie internetowej Administratora - głównie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wypełnienie formularza kontaktowego czy wysłanie e-maila do Administratora. Podanie Danych Osobowych Uczestnika jest zawsze dobrowolne, ale i niezbędne, celem np. uczestnictwa w Robinsonadzie.

Niezależnie od tego Dane Osobowe Uczestnika mogą być automatycznie gromadzone przez narzędzia wykorzystywane przez Administratora – m.in. Google Analytics (w zakresie informacji wyszukiwanych przez Uczestnika na stronie internetowej Administratora) czy mechanizm strony (w zakresie adresu IP urządzenia elektronicznego).

 

 1. Bezpieczeństwo Danych Osobowych Uczestnika

Administrator dokłada należytej staranności celem dbałości o bezpieczeństwo Danych Osobowych Uczestnika, w szczególności poprzez dokonanie analizy potencjalnych ryzyk związanych z konkretnymi procesami ich przetwarzania, wykrywanie nadużyć i zapobieganie im, wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, bieżące monitorowanie stanu infrastruktury technicznej, weryfikację wymaganych aktualnie procedur oraz subsumpcję.

 

 1. Cele i zasady przetwarza przez Administratora Danych Osobowych Uczestnka?

Administrator przetwarza Dane Osobowe Uczestnika w szczególności w celu zorganizowania Robinsonady, a także w celach powiązanych oraz towarzyszących. Administrator nie wykorzystuje Danych Osobowych Uczestnika do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji oraz nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadną legalności (przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika wyłącznie w sytuacji, w której zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem ku temu przesłanek pozytywnych), głównymi celami przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika są:

 1. umożliwienie i zapewnienie uczestnictwa w Robinsonadzie oraz świadczenia w związku z tym usług, w szczególności: organizacja Robinsonady, publikacja Danych Osobowych Uczestnika na listach startowych oraz na listach z wynikami, śledzenie Uczestników, wyłonienie zwycięzców lub / i osób wyróżnionych, przekazanie i odbiór nagród, przesłanie tych wyników drogą telefoniczną lub / i e-mailową, obsługa systemu płatności, przekazywanie informacji organizacyjnych o Robinsonadzie oraz o imprezach towarzyszących, administracja zgłoszeń oraz kontakt z Uczestnikami Robinsonady, obsługa komentarzy i opinii o Robinsonadzie, a także realizacja drogą elektroniczną usług związanych z Robinsonadą oraz realizacja innych usług (art. 6 ust. 1a i b RODO);
 2. obsługa korespondencji, w szczególności w postaci formularza zgłoszeniowego, formularza kontaktowego oraz korespondencji e-mail na adres e-mail Administratora: biuro@robinsonada.com.pl, kontakt z Administratorem w sprawach związanych z Robinsonadą (art. 6 ust. 1f RODO);
 3. marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w szczególności Robinsonady, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a także dla celów marketingowych pod postacią celów analitycznych podmiotów trzecich - w tym celu Administrator przetwarza w szczególności Dane Osobowe Uczestnika wskazane w formularzu zgłoszeniowym jedynie w zakresie danych kontaktowych oraz plików „cookies”, local storage i innych plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych w Internecie (art. 6 ust. 1a i f RODO);
 4. cele archiwalne / dowodowe w ramach prawnej potrzeby wykazywania faktów (art. 6 ust. 1c RODO);
 5. wystawienie faktury lub rachunku, spełnienie obowiązków rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1c RODO);
 6. cele dowodowe, analizy, statystyczne i optymalizacyjne związane z uczestnictwem w Robinsonadzie (art. 6 ust. 1f RODO);
 7. rozpatrywanie skarg, wniosków, odpowiedzi na zapytania, reklamacji, ochrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń, windykacja, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1f RODO).

 

 1. Odbiorcą Danych Osobowych Uczestnika
  1. Odbiorcą Danych Osobowych Uczestnika mogą być podmioty (w szczególności osoby fizyczne oraz osoby prawne), z którymi współpracować (zarówno komercyjnie, jak i na zasadach niekomercyjnych) będzie Administrator, w szczególności jego Partnerzy i Sponsorzy Robinsonady.
  2. Ponadto, Dane Osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane przez Administratora zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, które wykonywać będą dla niego usługi w szczególności związane z organizacją Robinsonady, które obejmować będą głównie: usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, techniczne, technologiczne, marketingowe, promocyjne, hostingu, ubezpieczenia oraz które dotyczyć będą firm wysyłkowych, podmiotów świadczących pomoc medyczną oraz nadzór nad Robinsonadą, dostawców usług pomiaru czasu oraz śledzenia trasy (lokalizatora GPS), dostawców usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Dane Osobowe Uczestnika oraz wszelkich innych podmiotów przetwarzających Dane Osobowe Uczestnika w oparciu o stosowną umowę z Administratorem, w szczególności dotyczy to pozostałych dostawców czy zleceniobiorców Administratora współpracujących z nim na podstawie odrębnych umów.
  3. Niezależnie od powyższego:
   1. Dane Osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa lub w wykonaniu wezwania sądu, lub w przypadku uzasadnionego przekonania Administratora, iż takie działanie jest konieczne do przestrzegania prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania, w celu dochodzenia roszczeń prawnych Administratora, w celu ochrony jego bezpieczeństwa lub integralności jego usług, lub w celu korzystania z ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Administratora, jego wspólników, Partnerów, Sponsorów, pracowników lub podmiotów trzecich.
   2. Administrator przekaże Dane Osobowe Uczestnika również uprawnionym na podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, w tym Sądowi Najwyższemu, sądom administracyjnym, w tym Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli podmioty te zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia Danych Osobowych Uczestnika.

 

 1. Okres przechowywania Danych Osobowych Uczestnika
  1. Niezależnie od wskazanej powyżej podstawy prawnej przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika, będzie on przechowywać Dane Osobowe Uczestnika w okresie odpowiadającym celom, w jakim one zostały zebrane, tj. tak długo, jak będzie to niezbędne dla osiągnięcia celów ich przetwarzania, zgodnie z zobowiązaniami prawnymi i uzasadnionymi interesami biznesowymi Administratora.
  2. Niemniej, Administrator przechowywać będzie Dane Osobowe Uczestnika nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy (Robinsonady) lub do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z właściwych przepisów prawa, w tym w zakresie rozpatrywania skarg, reklamacji, wniosków i żądań.
  3. Administrator wcześniej zaprzestanie przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika do celów marketingowych, jeżeli zgłosi on swój sprzeciw wobec ich przetwarzania w takim celu. Jeżeli Administrator przetwarzać będzie Dane Osobowe Uczestnika w oparciu o jego usprawiedliwiony interes, to zaprzestanie on ich przetwarzania dla określonego celu, jeżeli Uczestnik zgłosi wobec takiego przetwarzania.

 

 1. Prawa Uczestnika przysługujące mu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika

Uczestnikowi, w związku przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Danych Osobowych Uczestnika, w tym uzyskania ich kopii;
 2. prawo żądania sprostowania Danych Osobowych Uczestnika bez zbędnej zwłoki w sytuacji, w której są one niepełne, nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Danych Osobowych Uczestnika bez zbędnej zwłoki (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”), w szczególności jeżeli Uczestnik wycofał zgodę, w zakresie w jakim jego dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tę zgodę, Dane Osobowe Uczestnika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystywania Danych Osobowych Uczestnika w celach marketingowych lub Dane Osobowe Uczestnika są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem; w sytuacji, w której Uczestnik skorzysta z tego prawa i jednocześnie wniesie sprzeciw lub cofnie zgodę, Administrator będzie mógł zachować Dane Osobowe Uczestnika jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym jej celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika, w szczególności w sytuacji kwestionowania ich prawdziwości;
 5. prawo cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie pierwotnie udzielonej zgody; cofnięcie zgody wywołuje skutek od momentu jej wycofania;
 6. prawo przenoszenia Danych Osobowych Uczestnika w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika, w sytuacji w której podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora; dotyczy to głównie prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika na potrzeby marketingu bezpośredniego; wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Danych Osobowych Uczestnika, chyba że Administrator przetwarzać je będzie jednocześnie w innych celach i w oparciu o inną, uzasadnioną prawnie podstawę prawną;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika narusza RODO.

Szczegółowe warunki wykonywania przez Uczestnika powyższych uprawnień szczegółowo opisane są w art. 15-21 RODO.

Celem skorzystania, z któregokolwiek z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, w szczególności drogą elektroniczną - na adres: biuro@robinsonada.com.pl 

Administrator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności celem umożliwienia Uczestnikowi skorzystania z przysługujących mu w/w praw, w tym aby realizacja jego uprawnień następowała w możliwie najkrótszym terminie. Jednakże Administrator zastrzega, iż z uwagi na skomplikowany charakter niektórych zagadnień możliwym jest udzielenie przez niego informacji zwrotnej / odpowiedzi w terminie około miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku lub / i żądania. W przypadku braku możliwości dochowania przez Administratora tego miesięcznego terminu, Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie (Administrator określi nowy termin przekazania informacji zwrotnej / udzielenia odpowiedzi).

Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego – w sytuacjach dozwolonych prawem Administrator nadal będzie mógł przetwarzać Dane Osobowe Uczestnika również w sytuacji, w której skorzysta on z któregokolwiek powyżej uprawnienia, jeżeli to nadal będzie niezbędne oraz konieczne w oparciu o właściwą podstawę prawną.

Administrator zastrzega, iż skorzystanie z któregokolwiek z powyższych uprawnień może w znacznym stopniu ograniczyć możliwość, czy wręcz uniemożliwić uczestnictwo w Robinsonadzie.

 

 1. Środki organizacyjne podjęte przez Administratora celem zabezpieczenia Danych Osobowych Uczestnika
  1. Każda osoba mająca z ramienia Administratora dostęp do Danych Osobowych Uczestnika została zapoznana z zasadami bezpiecznego ich przetwarzania wynikającymi w szczególności z niniejszej Polityki Prywatności;
  2. Dostęp do przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika posiadają wyłącznie osoby z ramienia Administratora, którym wydano imienne pisemne upoważnienia do ich przetwarzania we właściwym zakresie;
  3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika;
  4. Dostęp do komputerów i innych urządzeń elektronicznych, na / za pośrednictwem których przetwarzane są Dane Osobowe Uczestnika, posiadają tylko osoby upoważnione z ramienia Administratora;
  5. Osoby mające dostęp do Danych Osobowych Uczestnika zobowiązane są do zachowania Danych Osobowych Uczestnikach oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia w tajemnicy;
  6. Zobowiązanie Administratora do niezwłocznego podjęcia wymaganych prawem działań w sytuacji, w której poweźmie on informację, iż Dane Osobowe Uczestnika zostały naruszone wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa - w szczególności Administrator zbada genezę takiego naruszenia i spełni ciążące na niej obowiązki związane z powiadomieniem stosownych podmiotów oraz zapobieżeniem dalszych naruszeń.

 

 1. Przetwarzanie Danych Osobowych Uczestnika poza Unią Europejską

Na obecnym etapie Administrator nie przewiduje przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika poza Unią Europejską, przekazywania ich do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Aktualizacja Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo oraz zobowiązuje się do aktualizacji regulacji niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności w sytuacjach związanych z wprowadzeniem stosownych zmian w krajowym i europejskim porządku prawnym.

 

 1. Pliki „cookies”

W szczególności przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz formularza kontaktowego na urządzeniu końcowym Uczestnika (w szczególności: komputerze, smartfonie, tablecie) mogą być wykorzystywane pliki „cookies” w celu zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Pliki te to informacje przekazywane przez przeglądarkę internetową i przechowywane w urządzeniu końcowym Uczestnika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z niej. W każdej chwili Uczestnik może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookies”, w tym może zablokować / wyłączyć obsługę tych plików na konkretnej witrynie lub na wszystkich odwiedzanych przez niego stronach internetowych. Jeżeli jednak zdecyduje się on pozostać na stronie internetowej Administratora bez wyłączenia plików „cookies” - wyraża zgodę na ich wykorzystanie. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Administratora wyświetlona zostanie informacja w przedmiocie stosowania przez Administratora plików „cookies”. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażona została zgoda na wykorzystanie plików „cookies” zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgoda ta zawsze może zostać cofnięta poprzez usunięcie plików „cookies” oraz zmianę ustawienia plików „cookies” w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może spowodować jednak trudności w korzystaniu ze strony internetowej Administratora. Wszelkie informacje w przedmiocie obsługi plików „cookies” oraz możliwości zmiany ich ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dzięki plikom „cookies” Administrator może dokonywać analizy statystycznej ruchu na swojej stronie internetowej.

 

 1. Kontakt z Administratorem w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika

Z uwagi na fakt, iż zakres działalności Administratora nie mieści się w zamkniętym katalogu wskazanym w art. 37 ust. 1 RODO, nie wyznaczył on inspektora ochrony danych osobowych, gdyż nie spoczywa na nim taki obowiązek.

W konsekwencji, w sytuacji, w której Uczestnik poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, będzie miał pytania bądź będzie chciał skorzystać z przysługujących mu praw związanych z ochroną jego danych osobowych Administrator udostępnia do kontaktu adres e-mail: biuro@robinsonada.com.pl

 

 1. Prawa autorskie

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi utwór oryginalnego autorstwa Organizatora w znaczeniu nadanym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. stanowi przejaw twórczej działalności Organizatora o charakterze indywidualnym. W konsekwencji Organizatorowi przysługują niczym nieograniczone osobiste i majątkowe autorskie prawa do Polityki Prywatności. Organizator wyraża zgodę na dalsze rozpowszechnianie treści objętych zakresem przedmiotowym niniejszego utworu jedynie w oparciu o reguły prawa cytatu, niezależnie od komercyjnego lub niekomercyjnego celu ewentualnego dalszego rozpowszechniania.