OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROBINSONADY

 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Niniejszym oświadczam, że: (imię i nazwisko)

  1. Jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności Nie znajduję się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków (np. leków, środków psychotropowych, stymulujących), które mogą w jakikolwiek sposób wyłączać lub ograniczać moją sprawność psychomotoryczną i zdolność do podejmowania decyzji. Stan mojego zdrowia w pełni pozwala mi na wzięcie udziału w ultramaratonie rowerowym ROBINSONADA.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizacji ultramaratonu ROBINSONADA zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w relacjach z ultramaratonu ROBINSONADA.
  3. Podczas ultramaratonu ROBINSONADA zobowiązuję się stosować do wszelkich poleceń oraz instrukcji otrzymanych od organizatorów i ich
  4. Uczestniczę w ultramaratonie ROBINSONADA na własne życzenie i W przypadku jakiejkolwiek szkody poniesionej przeze mnie lub powstałej z moim udziałem nie będę wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec organizatorów, ich współpracowników i wolontariuszy pracujących podczas ultramaratonu ROBINSONADA i zwalniam ich z wszelkiej odpowiedzialności za doznane przeze mnie szkody, które związane są z moim uczestnictwem w ultramaratonie ROBINSONADA.
  5. Ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie komukolwiek podczas, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w ultramaratonie ROBINSONADA.
  6. Podane przeze mnie dane i oświadczenia są w pełni zgodne z prawdą. Żadna informacja istotna z punktu widzenia mojego bezpieczeństwa podczas ultramaratonu ROBINSONADA, nie została przeze mnie pominięta ani
  7. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego oświadczenia, w wyniku lub w związku z moim uczestnictwem w ultramaratonie ROBINSONADA będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwości miejscowej organizatora.
  8. Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin ultramaratonu ROBINSONADA (https://robinsonada.com.pl/regulamin).
  9. Chcę wziąć czynny udział w ultramaratonie ROBINSONADA i oświadczam, że wiem, iż wiąże się to z utrwaleniem na zdjęciach i filmach, a następnie ewentualną publikacją relacji z ultramaratonu ROBINSONADA. Wyrażam zezwolenie na utrwalenie i przetwarzanie mojego wizerunku.

 

Oświadczam, że rozumiem treść niniejszego dokumentu, podane przeze mnie dane są prawdziwe, a ponadto w pełni go akceptuję.

 

 

 

……………………………..

(Miejscowość)

 

        ……………………….

(Data)

 

                               ……………………………………………………….....................................................................................……………

(Czytelny podpis – imię oraz nazwisko)